LIFE STYLE

పరాజయం నేర్పే పాఠాలు

జీవితం అంటేనే ఆటుపోట్ల సమాహారం. అందులో ఎప్పుడూ విజయాలే ఉండాలని కోరుకోవడం అత్యాశే అవుతుంది. ఒకోసారి పరాజయాలు కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఆ పరాజయాలనే పరమపదసోపానాలుగా మల్చుకుంటే బతుకు కావడికుండలాగా సమంగా సాగిపోతుంది. ఇంతకీ ఆ పరాజయాలు నేర్పే పాఠాలు ఏమిటో!   డబ్బు విలువ నేర్పుతుంది చాలా పరాజయాలు ధననష్టంతోనే ముడిపడి ఉంటాయి. అప్పటి వరకూ ఈ చేతికి తెలియకుండా ఆ చేతితో ఖర్చుపెట్టేసిన బంగారుబాబులకి దరిద్రం ఎప్పుడైనా, ఎవరినైనా వరించవచ్చని తెలిసొస్తుంది. నిజంగా అవసరమైనప్పుడు మన దగ్గర డబ్బు లేకుండా పోవచ్చునని అర్థమవుతుంది. వెరసి... డబ్బు విలువ తెలిసొస్తుంది.   మనుషుల విలువ నేర్పుతుంది ‘విజయానికి బంధువులు ఎక్కువ’ అని పెద్దలు అంటూ ఉంటారు. కాస్తంత కష్టం రాగానే తుపాకీ దెబ్బకి కూడా దొరక్కుండా మన చుట్టుపక్కల జనాలంతా కనిపించకుండా పోవచ్చు. అలాంటి కష్ట సమయాల్లోనే ఎవరు మనవారో, ఎవరు కాదో అర్థమవుతుంది. ఇతరుల దృష్టిలో మన విలువ ఏమిటో తెలిసొస్తుంది. ఎవరి తత్వం ఏమిటో బోధపడుతుంది.   వినయం విలువ నేర్పుతుంది అంతాబాగున్నప్పుడు ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంటాము. మనంతటి వాడు లేడని మిడిసి పడుతూ ఉంటాము. ఒక్కసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలితే కానీ మనం కూడా సాధారణ మనుషులమే అని తెలిసిరాదు. కష్టాలకీ, కన్నీళ్లకీ, పరాజయాలకీ, పరాభవాలకీ ఎవ్వరూ అతీతం కాదని తెలిసొస్తుంది. అంతేకాదు! ఇతరులని కూడా ఇక నుంచి గౌరవంగా చూడాలనీ, వినయంతో మెలగాలనీ అనిపిస్తుంది.   లక్ష్యం విలువ నేర్పుతుంది కష్టపడితే ఏదీ కాళ్లదగ్గరకి రాదు. అలా వచ్చేదానికి విలువ ఉండదు. లక్ష్యం ఎంత అసాధ్యంగా ఉంటే దాని ఛేదనలో అంత తృప్తి ఉంటుంది. ఒకటి రెండు సార్లు ఆ లక్ష్యాన్ని తప్పిపోయినప్పుడు దాని విలువ ఏమిటో తెలిసొస్తుంది. దాన్ని ఏలాగైనా ఛేదించి సాధించాలన్న పట్టుదలా పెరుగుతుంది.   జీవితం విలువ నేర్పుతుంది అప్పటివరకూ ఎడాపెడా సాగిపోయిన జీవితం పరాజయంతో ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయినట్లు అవుతుంది. ఆ క్షణంలో మనకి కాలం, కష్టం, కరుణ, దురలవాట్లు, సంతోషం, అడ్డంకులు, ప్రణాళికలు... వంటి అనేక విషయాల గురించి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. మన వ్యక్తిత్వం గురించీ, ఆలోచనా విధానం గురించి ఒక స్పష్టత కలుగుతుంది.   - నిర్జర.

Imprints create challenges but Heart holds the key

    We spoke a lot about subconscious content and reality. I am now going to share a simple trick if you want to know whether it's imprints that are driving your life now. Do you find yourself in repetitive trigger situations that make you react in a same way over and over again? You must pay attention to those situations and your reactions. Most probably, it is your imprints that are at work. The first step in finding a solution is acknowledging there is a problem. Isn't it? It is simple common sense that all of us know. And let me be honest. It is a relief to know where the challenges in life are coming up from. Thank God! It is not destiny, fate or unseen hand playing chess with life. The issue is in our own subconscious. And it is a bigger relief to know there is a simple heart centred solution to come out of these challenges. I had a client whose case demonstrates how imprints work. It is a typical situation in most families. She is happily married to a wealthy business man for few years now. They are a loving couple except for one dark cloud over their happy blue skies. Her husband's large family, including some of the relatives, ask financial assistance from him quite often. Since he has money to dispose, many relatives expect him to help them financially for any of their issues or ventures in life. Husband is of helping nature, so he extends help whenever asked. He knows the money will not come back. Since my client wants him to be happy, she tries not to interfere. She wants husband to be happy, but the lady herself is not happy giving money to relatives. She knows it is his duty to help family and it is his wish who he can help. So she tries not to react but in spite of telling herself not to react, she is upset about it. Whenever someone asks for help, it ends up in an argument between husband and wife. And she reached to a helpless stage where it started feeling like a never ending cycle. When someone is driven by their imprints, they find themselves in such repetitive situations and tend to react in same way in spite of their best intentions not to react. The entire situation including their own reaction gives them quite a helpless feeling. It is like a frightened child put on a giant wheel. The child feels dizzy and nauseous exactly at the same height and fears it but he can neither stop it from going on and on nor jump down from it. Do you feel this way about any of the issues in your life? Then definitely this particular situation in your life is being created from the subconscious imprints. Do you feel you had enough of it and very badly want to get down the giant wheel? Congratulations. This is the first step. The feeling that you had enough of it and you are willing to step out of that situation is the critical first step. You make such a commitment only when you care for yourself. And the good news is, caring for you is the most apt solution to any of your life issues driven by past imprints. It just involves honouring yourself and all your feelings. Does it sound too simple? Heart is simple. Feelings are simple. Hence a heart centred solution is simple. It's only the mind, or as in this case, the subconscious mind, that complicates things in life. Isn't it? So how does it work? We have seen in our last articles, how past painful experiences leave strong imprints. But how do these imprints get stored in the subconscious and stay there so long? Even for several lifetimes! When we faced painful emotions in our past, mostly as a small, helpless child, we were afraid of the pain. We do not know how to handle the pain in that experience. So we suppressed all of them and tried to push away the memory of that experience. But all of it is still present in our subconscious as imprints. So what keeps imprints in place is the unfelt and unresolved pain from that situation. In fact, all our memories of past have some emotional response attached to it, either painful or pleasurable. Without any emotion attached to a situation, it will not get stored in our memory in the first place. Imagine, you have experienced millions of situations in all these years of your life! How many of them do you remember or can recollect now? When you do recollect, can you recollect anything that doesn't have an emotion attached to it? That's the reason the solution here is to heal the unresolved pain sitting on top of the imprints in your subconscious memory. It is like a giant paper weight that is kept on a stack of papers. You just remove the weight and papers just fly away with even a simple breeze. Just paying attention to your feelings in any painful situation will heal all the past pain that is keeping the imprints in place. When the past pain is healed, subconscious memory of the past experience just melts away. That is why it works so well. In the case of above example, when I asked my client to enquire within herself, what is the exact feeling/s that the present situation triggered, she figured out fear of poverty underneath the pain. It is based on a childhood memory. She had that fear because of a bitter experience that her father had faced with his relatives about money. As a child, she just felt helpless in this situation. As a child, she didn’t know how to deal with that insecurity when she came to know about father's financial troubles. She was just afraid they will all end up being poor. All that unfelt and unresolved fear and insecurity is sitting now in her subconscious. So I asked her to honour and allow this feeling of fear when she is in my office. And to allow herself to feel all there is to feel in her present situation with finances. Just by doing this, it allowed her past pain to be healed. Once it is healed, she is able to acknowledge, that as a mature adult and in her position now, there is no need to feel helpless and be in fear. Now she doesn't feel the pinch when her husband helps anyone. Not just that, even the calls for help has come down like a miracle. It is really a simple solution. Even you can do it easily by yourself. Just honour all your emotions without any judgement. When in pain, do not make yourself wrong for it. Instead, recognize that it is past pain that is coming up now for your loving attention. Treat all repetitive painful situations as triggers. The feelings triggered in the situation help you to identify and resolve the past unresolved pain. Of course, we will take a deeper look at how exactly you can use this in your life in our upcoming articles. But make sure you honour all your feelings and emotions from now on, they hold the key to a happy, light filled life.     Ramakrishna Maguluri Engaging with Life ELAI engagingwithlife@yahoo.com  

"Valuable" Moments

How does it feel when you receive a promotional letter with an increment of 50k per month? Incredible! Absolutely stunning! Amazing feeling! Right?? "However, this all can make you feel happy only in a part your brain... But if you are sharing loving moments with your spouse, this is equalant indeed more than the above pleasure" say Professors at The University of Warwick. Their department of Economics, recently did a research on the kind of returns one will get on investing their time in bedroom with partner. To their surprise, results were Very interesting that, the happiness and satisfaction levels are much more than the pay cheques they receive as bonus by employers. After, continuous research happening on the benefits of being intimate with spouse regularly, will have so many benefits physically and mentally as this act is rated as very good workout for couples, which helps in loosing excess calories; in addition this, secretion of the "endorphin" hormones in body which will trigger a positive feeling in the body and makes person to experience joy and happiness. This is the reason why couples who share the bed at least 2-3 times in a week never get in to depression mode. Indeed, psychiatrists always advise the partners of their patients who are feeling severe despondency and dejection to take out personal time to spend intimate moments. They also say that lack of such pleasure in ladies,often push them in to depression state. With money, one can happily enjoy life with comforts and luxuries, but in reality this can be felt and experienced by a part of the brain. Nevertheless, complete happiness can be experienced by an individual when they develop a skill to be happy with body, mind and soul. This is the only secret behind the extreme happiness every newly wedded couple go through. Experts also advise couple to stick to their cozy romantic moments with out fail, especially when things seem tough, as this has amazing power and plays a vital role in strengthening relationship in a marriage.To be precise, If you are having some personal , intimate moments with your spouse you are the richest without any doubt... Be proud of this. .......BHAVANA

The Right Body Language for Interviews

  In interviews, body language is a very important factor key to clinch a job. So how do you get the right body language? Presenting a few tips to get your body language right before you go for the interview: • Make sure your palms are dry during the handshake and be firm and confident. • Sit tall and avoid crossing your arms. • Keep eye contact – looking in the eye-nose triangle for the majority of the time. • Don’t come just on time , be there at least 20 minutes before the allotted time • Wearing neatly pressed sober clothes and shoes will always win you the points • Keep you expression and engagement interested with the person who is interviewing you. A positive and cheerful attitude and speaking the truth is also a very important aspect to wrap up the interview and get a job.

HEALTH

Nature Treats Cancer With Turmeric!

  Whenever we think of treatment of cancer, we think of chemotherapy. Have you ever thought that cancer can have simple treatment too? Sometimes, its treatment can be as simple as the use of turmeric! I’m sure you never thought of that.  Lets star thinking now and see how this can happen. Multiple researches have come to the same conclusion that, this Asian spice can do magic on cancer patients. How does this magic work? Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, suggests that turmeric has the capacity to cause the cancer cells to die. When taken in the right dosage it can be used as a very effective cancer therapy they say. A similar study in 2007 told the Liver International after conducting an experiment on mice that, those that received turmeric as treatment for liver cancer, showed signs of improvement. They believe this has only been possible because of the anti inflammatory properties of turmeric. An year later another study in Taiwan declared that the Asian spice not only causes the cancer cells to die but also prevents the formation of tumors. That makes turmeric a very useful medicine in prevention and treatment of cancer. The Life Extension Foundation has discovered that as a treatment to cancer, turmeric targets 10 causative factors like  DNA damage, chronic inflammation, and disruption of cell signaling pathways. The only thing that’s left to do is deciding the exact dose of turmeric to be taken to prevent or treat cancer. Don’t forget to talk to your doctor about this. -Kruti Beesam

Its Healthy To Fast

  Almost every religion in the world recommends fasting. In the Hindu religion fasting is a means of controlling your temptations and spending time in remembering God. Other religions state similar objectives, when they recommend fasting. This is the religious significance. But, does fasting have health benefits too? Read on to find out. Short fasts as they are called, have a lot of benefits than you can imagine. Lasting for 20 - 36 hours, these fasts can reduce risks of heart diseases, diabetes and even some cancers. However, fasting is not for all the people. If you are on medication, you must consult your doctor before you decide to starve yourself. Short fasts are known to improve your body’s sensitivity. How is that a good thing? When your body’s sensitivity to things like insulin increases, it becomes easier for your body to maintain blood sugar levels after a meal. If all the above benefits of fasting have failed to impress you, let me tell you something that will surely motivate you to fast. Fasting contributes to weight loss. Yes, its true. Fasting does help you get rid of excess fat. It is a belief that when people break their fast, they tend to eat more than usual and therefore there is no weight loss. Research rejects this belief and proves that, no matter how much eat in the post fast period, you can’t make up for the burnt calories. Fasting is also known to delay aging. Staying young is not difficult anymore. So now we know that fasting is not only a religious observation but, an exercise to make your body healthy. Kruti Beesam

Diet beverages Vs Weight Loss

    Recent studies have shown that those who drink diet beverages tend to snack which in turn gain more weight because of the calorie intake than those who drink beverages laced with sugar. These so called Diet beverages which target those who are conscious of weight gain but studies into how these beverages affect weight control have contradictory results.   To gain a better understanding of the relationship between diet beverage consumption and caloric intake, a research team led by Dr. Sara N. Bleich at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health examined patterns of food and beverage consumption. They used data collected between 1999 and 2010 in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), a periodic survey of the health and habits of the U.S. population by the Centers for Disease Control and Prevention. The analysis was funded by NIH’s National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). The researchers studied almost 24,000 adults, age 20 and older, who reported all the food and beverages they had consumed in a previous 24-hour period. Results appeared online in the American Journal of Public Health on January 16, 2014. The team found that 11% of healthy-weight, 19% of overweight, and 22% of obese adults drank diet beverages. Diet drinks appeared to help healthy-weight adults maintain their weight. These adults consumed less food and significantly fewer total calories on a typical day than did healthy-weight adults who drank sugared drinks. Notably, obese adults who consumed diet drinks ate significantly more snacks than those who had sugared drinks. Those who drank diet beverages consumed 131 calories per day in salty snacks and 243 in sweet snacks, compared to 107 and 213, respectively, for obese adults who drank sugared drinks. “The results of our study suggest that overweight and obese adults looking to lose or maintain their weight—who have already made the switch from sugary to diet beverages—may need to look carefully at other components of their solid-food diet, particularly sweet snacks, to potentially identify areas for modification,” Bleich says. Source: http://www.nih.gov/

Cool it with Cucumber

  Cucumber is a prominent member of the gourd family. Gourds have been a major part of the home cuisine from time immemorial these are merely consumed because of the low price tag but the least known fact is that they are also nutritionally very rich. Here is why you should grab some cucumber slices onto your platter: They play a prime role in reducing joint pains and eventually subside arthritis and gout too! Is your Lipid profile scaring you of elevated cholesterol? Include cucumber to your diet to maintain it just right It also aids in weight-loss, when you consume this watery veggie you tend to feel full because of its fiber and water content and thus eat less of the weight putting on food! It helps in keeping constipation at bay! All credits to its fiber which promotes digestion and proper bowel movements Cucumber boosts of some special ingredients which curtail the head-banging headaches! Want silky and shining hair? Make sure to include cucumber in your diet plans! Cucumber also fights off Diabetes and Cancer, two of the most dreaded diseases of our times! Its consumption also maintains the blood pressure and reduces the risk of heart diseases Cucumbers are foods that are vital for remineralizing and rehydrating your body! These are perfect after workout foods! Well, Cumber can be consumed at your will! No limitation applied! Gourds are indeed Guards!! Make it point to chew on this Cool Gourd!

TECHNOLOGY

YouTube Premium and Music services launched in India, starts at Rs 99 per month

  Just over a week after the launch of the Spotify in India, there is a new streaming service in town. YouTube has launched YouTube Premium, YouTube Originals and YouTube Music in India — the services were launched globally last June. YouTube Music (ad-supported), YouTube Music Premium (ad-free), YouTube Premium (ad-free) have been launched in India. According to YouTube, YouTube Music will be available both as a standalone mobile app and a Web-based desktop interface that is designed for music streaming. The service offers original songs, albums, thousands of playlists, and artist radio as well as YouTube's own catalog of remixes, live performances, covers, and music videos.     YouTube has also brought its premium service with original content to India. Earlier called YouTube Red, this service offers ad-free playback and access to YouTube’s cache or original shows and movies. At the moment there is a mix of shows, but nothing big enough to drive someone to take a subscription. We will have to wait and see if YouTube will put its money behind Indian shows. subscription plan offers: YouTube Music Premium is priced Rs 99 a month. YouTube Premium will be available for 129 a month and will include membership to YouTube Music Premium. The subscription will offer an ad-free experience with background play and offline downloads for millions of videos on YouTube, as well as access to all YouTube Originals. Those buying the new Samsung Galaxy S10 series will also get four months of free access to YouTube Premium and YouTube Music Premium.  

Your WhatsApp account will be deactivated if you use these apps

WhatsApp on its official has warned people of account ban if they use altered versions of WhatsApp like GBWhatsApp and WhatsApp Plus. WhatsApp suggests to immediately download the original app to continue using the service.The Facebook-owned WhatsApp on its official has warned people of account ban if they use altered versions of WhatsApp like GBWhatsApp and WhatsApp Plus. These are unsupported versions of WhatsApp and using these apps can lead to the temporary ban of the account.WhatsApp cares deeply about the safety of our users. To protect the privacy and security of their account, we strongly recommend users only download WhatsApp from official app stores or from our website. People using GBWhatsApp and WhatsApp will see an in-app message saying your account is temporarily banned. The chat app suggests to immediately download the original app to continue using the service. WhatsApp doesn't support these third-party apps because we can't validate their security practices," the company states on its FAQ page. Before switching to the original app, WhatsApp recommends you to back up their chat history. Those using GBWhatsApp and WhatsApp Plus  can follow these steps to save their chat history. 1)Open GB WhatsApp and tap More options > Chats > Back up chats. 2)Go to Phone Settings > tap Storage > Files. 3)Find the folder GB WhatsApp and tap and hold to select it. 4)In the upper right corner tap More > Rename and rename the folder to "WhatsApp." 5)Go to the Play Store and download and install the official WhatsApp app. 6)On the Backup found screen, tap Restore > Next. WhatsApp should load with your existing chats.

Best phones under 20,000 in 2019

Mobile Companies In India Mainly Concentrate on Budget Range People. So according to that we divided into 3 categories 1)Above Budget range(15000 to 20000) 2)Budget range(10000 to 15000) 3)Below Budget range(<10000) Above Budget range: In this category range almost 30% total sales in India happen.before Xiaomi came to India this category is popular for Samsung.after chinese companies started coming to india like Xiaomi,Lenovo,Oppo,Vivo,Poco,Realme,Redmi reduces the use of Samsung mobiles in market.Now again Samsung concentrate on this range mobiles they introduce A series and M-series. Samsung A50,&A30 The Galaxy A50 and Galaxy A30 are equipped with similar specs.The Galaxy A50 features a 6.4-inch S-AMOLED display with Infinity-U notch design. It carries support for full HD+ resolution of 1080 x 2340 pixels. The Galaxy A30 also same display.The Galaxy A50 is fitted with an in-display fingerprint scanner whereas the A30 has a rear-mounted fingerprint sensor. The Galaxy A50 is the first smartphone to feature the Exynos 9610 chipset.The Galaxy A30 is powered by Exynos 7904 chipset.The 15W fast charging through USB-C enabled 4,000mAh batteries are packed inside both phones. The Galaxy A50 Is blessed with a triple camera unit that includes a 25-megapixel primary sensor with auto focus and f/1.7 aperture, a 5-megapixel depth sensor with f/2.2 aperture and an 8-megapixel ultra wide-angle sensor with f/2.2 aperture. It has a front-facing camera of 25-megapixel. Meanwhile, the Galaxy A30 has a dual camera setup with f/1.6 aperture 16-megapixel main sensor and 5-megapixel ultra wide-angle lens. The selfie notch of the A30 is the home for f/2.0 aperture 16-megapixel front-facing camera. Samsung Galaxy A50 price: 4GB + 64GB Storage : 19,990 Samsung Galaxy A30 price: 4GB + 64GB Storage : 16,990 POCO F1 Poco F1 it is one of the best competitor for Oneplus in india from 2018.Poco released first flagship mobile in this range. and it's huge hit in India. now Poco plan to release Poco F1 successor Poco F2 in India 2019. Poco F1 price in India: 6GB + 64GB Storage :19,999 OPPO F9 Pro OPPO F9 Pro price in India: 6GB + 64GB Storage :19,990 Budget Range: In this category Range almost 40% of total mobile sales in india.The main reason behind that is india have more younger generation is compare to other countries.so the main reason Chinese company Xaomi (Redmi) is popular in India. This company concentrate on budget range and below budget range people.but this company also manufacturing above Budget range they increasing Ram and Storage only. Redmi Note 7 Pro The successor of Redmi Note 6 pro is Redmi Note 7 pro .This one of best successor for Redmi. this phone comes with 48MP Camera Back side.it has Face Unlock. Redmi Note 7 Pro price in India: 4GB + 64GB Storage :13,999 Samsung M20 One of the best budget mobile in Samsung is Samsung M20 it has OLED Screen .Samsung is the only provide OLED screen in this Range.it has Face Unlock. Samsung M20 price in India: 4GB + 64GB Storage :12,990 Motorola one power Motorola is one of best company in budget range in India and Build quality of Motorola phones was excellent compare to other mobiles in this range. Motorola one power price in India: 4GB + 64GB Storage :13,999 Realme 2 pro Oppo Introduce the sub-brand in India i.e Realme. Realme Introduce new mobile in budget range i.e Realme 2 pro one of best in this category.It has Face Unlock. Realme 2 pro price in India: 4GB + 64GB Storage :12,990 Realme U1 Oppo Introduce the sub-brand in India i.e Realme. Realme introduce new mobile for Selfie lovers called Realme U1.It has 25MP selfie Camera. Realme U1 price in India: 4GB + 64GB Storage :14,390 MI A2 MiA2 is the successor of mi A1. the main reason for this mobile to buy is the mobile came with google android One OS. Best google OS under this range. Because it's Clean and pure android. MI A2 price in India: 4GB + 64GB Storage :12,000 Below Budget range: Another main concentrate range for mobile companies is this category.in this category range mainly focused in rural areas.Because lot of people buy this range and also gifted to grand parents also in this category range famous brand is  Samsung but after Chinese company Xaomi or Redmi enter to the Indian market almost Samsung growth decrease.not only Samsung but also loss their market for Indian companies(lava,Micromax).Now India Below Budget range famous for Xaomi only.in this category lot mobiles Released Xaomi. Redmi note 7 The successor of Redmi Note 6  is Redmi Note 7 .This one of best successor for Redmi. it contains snapdragon 660 first Mobile in this Range   Redmi Note 7 price in India: 4GB + 64GB Storage : 9,999 Realme 3 Oppo sub-brand introduce new mobile in this range called Realme 3.It has dual camera in back side first mobile came with dual camera in this range. and also bigger battery 4230mAh. Realme 3 price in India: 3GB + 32GB Storage : 8,990 Redmi 5a Below 8000 best mobile is redmi 5a and in this mobile 3000mah battery is present and 5Inch screen also available. Redmi 5a price in India: 3GB + 32GB Storage : 7,499

Google introduces educational app Bolo to improve children’s literacy in India

  Google is expanding its suite of apps designed for the Indian market with today’s launch of a new language-learning app aimed at children, called Bolo. The app, which is aimed at elementary school-aged students, leverages technology like Google’s speech recognition and text-to-speech to help kids learn to read in both Hindi and English. The Bolo app is optimised for native Hindi speakers, and uses Google’s speech recognition and text-to-speech technology. Google Bolo app comes with a built-in assistant called Diya that corrects the kid as they read aloud. ‘Diya’ can not only read out the text to your child, but also explain the meaning of English text in Hindi. Interesting, the app is designed to work offline as well without internet connectivity. “We believe technology has the power to help transform teaching and learning, and have been actively directing our products, programs and philanthropy to ensure that all students are able to benefit from it,” Google said in a statement. “Bolo is designed as a reading-tutor app that helps primary grade students to improve their reading. We have been piloting Bolo in 200 villages, and the early results are very encouraging. We are now actively working with a number of nonprofit partners to take it to more people across the country who could benefit from it,” said Nitin Kashyap, Product Manager, Google India. All the reading material on the app is completely free and the initial catalogue from Storyweaver.org.in includes 50 stories in Hindi and 40 in English with more being added soon. Children can also play word games and earn in-app rewards and badges. Also, multiple children can use the same app, and track their progress separately. Over time the difficulty level of recommended stories adjusts to their reading skills.
Disclaimer:
All content included on this TeluguOne.com Portal including text, graphics, images, videos and audio clips, is the property of ObjectOne Information Systems Ltd. or our associates, and protected by copyright laws. The collection, arrangement and assembly of all content on this portal/ related channels is the exclusive property of ObjectOne Information Systems Ltd. or our associates and protected copyright laws.
You may not copy, reproduce, distribute, publish, display, perform, modify, create derivative works, transmit, or in any other way exploit any part of copyrighted material without permission from ObjectOne Information Systems Ltd or our associates.